Anvisning och agerande vid misstanke om trakasserier eller brott

Då misstanke om att trakasserier eller brott förekommer inom laget ska du kontakta föreningens styrelse. Styrelsen kontaktar enligt bedömning övriga parter. De som behandlar ärendet har tystnadsplikt på grund av sekretess. Ingen får berätta vidare om en pågående utredning till obehöriga. Vid misstanke om brott i hemmet, ska man INTE berätta för vårdnadshavarna, myndigheterna ansvara för kontakten till vårdnadshavarna.

Styrelsen nås via sekreterare@ijbk.fi eller direkt till föreningens ordförande eller annan styrelsemedlem.

Kontaktuppgifter finns på föreningens webbsida https://www.ijbk.fi/organisaatio.

Så här utreds misstanke om trakasserier/brott av styrelsen:

1. Tar emot klagomålet och dokumenterar händelsen noggrant

2. Bestämmer vem som får delta i behandlingen av ärendet.

 • Om det inte finns tillräckligt opartiska personer i föreningen, kan utomstående expertis anlitas.

3. Bedömer om det behöver göras en brotts- och barnskyddsanmälan

 • Vid osäkerhet konsulteras polisen eller Brottsofferjouren.
 • Stöd finns även att få via tjänsten Du är inte ensam (www.etoleyksin.fi).

4. En anmälan görs utan dröjsmål.

5. Utredning tas över av Polisen och socialvårdsmyndigheten.

Fortsatt utredning när det INTE finns skäl att misstänka brott:

6. Alla parter hörs och uppgifterna dokumenteras

7. Fattar beslut om situationen

8. Gör upp en skriftlig sammanfattning

9. Informera berörda parter om beslutet

Med trakasserier och sexualbrott avses följande:

Rasistiska trakasserier är att kränka någon pga. nationalitet, etnicitet, hudfärg, språk eller religion.

Trakasserier på grund av kön är någon form av icke önskvärt beteende som har samband med en persons könstillhörighet, könsidentitet eller köns uttryck som inte är av sexuell natur, vars syfte är eller som leder till en kränkning av personens persons psykiska eller fysiska integritet och skapar en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.

Trakasserier på grund av kön är exempelvis nedsättande uttalanden om den andras kön och/eller mobbning då den baserar sig på den mobbades kön.

Sexuella trakasserier är någon form av icke önskvärt verbalt, icke-verbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.

Om sexuella trakasserier riktas mot ett barn under 16 år kan de uppfylla rekvisit för sexualbrott.

Sexuella trakasserier är exempelvis:

 • Sexuellt insinuerande gester eller miner
 • Prat med sexuell underton, oanständiga skämt, att kalla någon bög eller hora, påpekanden eller frågor om figuren, klädseln eller det intima privatlivet
 • Meddelanden, e-post, telefonsamtal, bilder och videor, inlägg på sociala medier med sexuell underton

Sexualbrott

Ett sexualbrott är en handling som kränker en persons sexuella självbestämmanderätt eller ett barns normala utveckling. Handlingen kan ske ansikte mot ansikte, per telefon eller via webben. Minderåriga skyddas med särskilda regler. En sexuell handling som en vuxen riktar mot ett barn under 16 år utgör alltid ett brott.

Skyddsåldern på 18 år skyddar barn och unga mot sexuella handlingar eller samlag som sker inom ett förtroende-förhållande eller i auktoritetsställning. Personer i ett förtroendeförhållande eller i auktoritetsställning är till exempel ett barns eller en ung persons lärare, hobby- eller annan handledare, tränare eller assistent.

Med sexualbrott menas:

1. Sexuellt utnyttjande av barn, vilket exempelvis är:

 • Att locka ett barn till sexuella ändamål
 • Att vidröra ett barns bröst, könsorgan, bak eller lår
 • Sexuella förslag, ord och meddelanden som riktas mot ett barn under 16 år
 • Att visa sexuellt material för ett barn
 • Samlag med ett barn under 16 år

2. Sexuella trakasserier

3. Våldtäkt

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2